Glass Splashbacks

Glass Splashbacks

Extremely easy to wipe down, glass splash backs are a hygienic option for any kitchen environment.

Get inspire